Vykonávame revízie elektrických častí strojných zariadení. Strojné zariadenie pripravíme na spustenie do prevádzky a zaistíme jeho následné pravidelné kontroly. V prípade potreby vykonáme východiskovú revíziu po premiestnení stroja.

 • Revízie elektrických častí strojov robíme:

  • v priemyselných objektoch

  Dôraz sa kladie na úplnosť a aktuálnosť technickej dokumentácie strojného zariadenia a správne vyhodnotenie rizika vznikajúce jeho prevádzkou.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení vykonávame v nasledovných priestoroch:

  • Priestor bez nebezpečenstva výbuchu
  • Priestor s nebezpečenstvom výbuchu
  • Elektrické stojné zariadenia a motory bez obmedzenia napätia nad 1000 V

  Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.