Revízie priemyselných strojovVykonávame revízie elektrických častí strojných zariadení. Strojné zariadenie pripravíme na spustenie do prevádzky a zaistíme jeho následné pravidelné kontroly. V prípade potreby vykonáme východiskovú revíziu po premiestnení stroja.Revízie elektrických častí strojov robíme:


  • v priemyselných objektoch

Dôraz sa kladie na úplnosť a aktuálnosť technickej dokumentácie strojného zariadenia a správne vyhodnotenie rizika vznikajúce jeho prevádzkou.


Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení vykonávame v nasledovných priestoroch:


  • priestor bez nebezpečenstva výbuchu
  • priestor s nebezpečenstvom výbuchu
  • elektrické stojné zariadenia a motory bez obmedzenia napätia nad 1000 V

Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.