Ponúkame Vám prehľad najdôležitejších zákonov, vyhlášok a technických predpisov z oblasti vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických (OPaOS VTZ-E, revízií elektro).

Zákony NR SR

 • č. 124/2006 Z. z.

  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • č. 125/2006 Z. z.

  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky

 • MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

 • MV SR č. 94/2004 Z.z.

  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb

Normy

 • STN 33 2000-4-41:2007

  Elektrické inštalácie budov, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

 • STN 33 2000-5-51:2010

  Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

 • STN 33 2000-6:2007

  Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízia.

 • STN 33 2000-7-701:2007

  Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou