Normy a zákony (NR SR)Ponúkame Vám prehľad najdôležitejších zákonov, vyhlášok a technických predpisov z oblasti vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických (OPaOS VTZ-E, revízií elektro).Zákony NR SR:


  • č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky:


  • MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
  • MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb

Normy:


  • STN 33 2000-4-41:2007 – Elektrické inštalácie budov, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
  • STN 33 2000-5-51:2010 – Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
  • STN 33 2000-6:2007 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízia.
  • STN 33 2000-7-701:2007 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou.