Pracovný postupPred revíziou je potrebné prijať také bezpečnostné opatrenia, aby počas prehliadky a skúšania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku a inštalovaných predmetov. Tam, kde sa rozširuje alebo modifikuje už existujúce zariadenie, je nutné overiť, či takúto úprava vyhovuje príslušným normám a neznižujú bezpečnosť existujúcich zariadení.
PREHLIADKA


Je cielené prehliadnutie elektrického zariadenia za účelom zistenia jeho stavu. Je predpokladom pre meranie a skúšanie.SKÚŠANIE


Je práca uskutočňovaná na elektrických zariadeniach, ktorou sa má preukázať účinnosť ochranných opatrení a signálnych zariadení, (prúdových chráničov, zariadení pre sledovanie izolačného stavu, núdzové vypínanie, atď.).MERANIE


Je zisťovanie hodnôt nevyhnutných pre posúdenie účinnosti ochranného zariadenia pomocou meracích prístrojov, v prípade že sa nedajú zisťovať prehliadkou alebo skúšaním.Na záver je vypracovaná písomná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ.