Facility managment – správa budovFacility management nachádza v našich podmienkach čoraz väčšie uplatnenie. V súčasnosti, keď sa pozornosť firiem stále viac zameriava na efektívne riadenie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť vo vybranom trhovom segmente, stáva sa uplatnenie facility managementu nanajvýš aktuálne.

Správu objektu vykonávame s odborníkmi, ktorí navyše kontrolujú aj služby zabezpečované externými poskytovateľmi. Ide o sofistikovaný systém riadenia mnohých profesií, ktoré musia vo finále tvoriť dokonale zohratý orchester. Akékoľvek zanedbanie riadenia vedie k zhoršeniu kvality prostredia budovy alebo obťažovaniu užívateľov, resp. ku skráteniu životnosti jednotlivých komponentov budovy (to sa prejaví neskôr zvýšením nákladov na rekonštrukciu a obnovu). Najhorším dôsledkom zle vykonávanej správy objektov je priame ohrozenie ich užívateľov (požiarne ohrozenie, napadnutie objektu alebo aj obyčajná krádež majetku).
Facility management sa uplatňuje pri dvoch skupinách užívateľov:


Prvú tvoria investori a developerské organizácie, druhou sú vlastníci už existujúcich stavebných objektov. V prvom prípade sa vďaka facility managementu už v prípravnej fáze investičného procesu realizujú stavebné objekty s vysokou úžitkovou hodnotou a nízkymi prevádzkovými nákladmi pri zachovaní kvality projektu a všetkých služieb poskytovaných nájomcom. Z pohľadu developera je po ukončení investičného procesu najdôležitejším faktorom možnosť zhodnotiť svoje investície – predajom alebo prenájmom. Životaschopnosť stavebného objektu ušetrí aj potenciálnemu záujemcovi určité percento prevádzkových nákladov s minimálnym vynaložením úsilia.


Druhou skupinou sú vlastníci už existujúcich stavebných objektov rozličného technického stavu a vybavenia. Ide o priemyselné a výrobné podniky, administratívne a obchodné centrá, školské a univerzitné zariadenia, nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia a podobne. Využitie facility managementu môže v tejto skupine priniesť optimalizáciu podporných činností, sprehľadnenie nákladov a ich následného zníženia, výrazne vyššieho využitia plôch, inventára, technických prostriedkov, služieb a v neposlednom rade aj pracovníkov, podieľajúcich sa vo firme na podporných činnostiach.SLUŽBY KOMPLEXNEJ SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ:


 • komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovo-technických procesov a podporných činností  v nehnuteľnosti
 • obsluha, odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • preventívna údržba nehnuteľnosti a technických zariadení
  • stavebná údržba objektu
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana životného prostredia, požiarna ochrana, BOZP
  • údržba zelene a areálu (zimná/letná)
  • upratovacie služby, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
  • administratívno-technické služby, rekonštrukcie priestorov, inžinierska činnosť, sťahovanie