Pracovný postup

Pre revíziou je potrebné prijať také bezpečnostné opatrenia, aby počas prehliadky a skúšania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku a inštalovaných predmetov. Tam, kde sa rozširuje alebo modifikuje už existujúce zariadenie, je nutné overiť, či takúto úprava vyhovuje príslušným normám a neznižujú bezpečnosť existujúcich zariadení.
Výkon revízie pozostáva z: prehliadky, skúšania, merania.

Na záver je vypracovaná písomná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ