Revízie domov, bytov a budov

Naša firma poskytuje komplexné služby v oblasti revízií elektroinštalácií a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Skontrolujeme vaše zariadenia, zavedieme ich do databázi, budeme za vás sledovať blížiaci sa termín povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia
1Podľa druhu zariadenia robíme odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení:
• elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6-61, STN 33 1500
• bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305 1-4
• elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610
• elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
• elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204-1
• aktívne bleskozvody, podľa STN EN 33 1391
• uzemňovacie sústavy, podľa STN EN 33 2000-5-54
• osvetlenie pracovísk časť 1: vnútorné pracoviská STN EN 12464-1
• osvetlenie pracovísk čast 2: vonkajšie osvetlenie STN EN 12464-2
• POZNÁMKA - na merianie osvetlenia používame luxmetrovú sondu k prístroju SONEL MPI 530
2Podľa času vykonania robíme odborné prehliadky a odborné skúšky:
• východiskové - pred uvedením do prevádzky
• periodické - počas používania v pravidelných lehotách
• mimoriadne - po zásahu blesku, po odstávke 1 rok, po zákaze činnosti štátnym orgánom
3Revízie bytov, domov a budov
Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických inštalácií a elektrických rozvodov na stavbách, v domácnostiach, inštitúciách aj firmách
4Kde vykonávame revízie elektroinštalácií:
• v domácnostiach
• v bytových a rodinných domoch
• v priemyselných objektoch
• v administratívnych objektoch
• na stavbách
• na elektro-rozvádzačoch
• v nemocniciach a ambulanciách
• štátne úrady a inštitúcie
5Doplnkové služby:
Revízie elektrických inštalácií vykonávame vrátane odstraňovania zistených závad ako je dotiahnutie spojov, upevnenie uvoľnených zásuviek atď. Náročnejšie opravy zistených závad riešime po dohode.
6Orientačné ceny revízií:
Elektrická NN prípojka 39,- Eur

Revízia 1-izbového bytu 50,- Eur
Revízia 3-izbového bytu 69,- Eur
Revízia rodinného domu cca 150 m2 82,- Eur

Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.